آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نامنظم ، غیر عادی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
نامنظم ، غیر عادی

واژه انگلیسی
Out of order

توضیحات
۱. آنچه دارای نظم و ترتیب نیست: These number are all out of order. ۲. کسی که کنترل اعصاب خود را از دست داده است: He lost his temper with a customer-he was out of order there.