آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صرافی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
صرافی

واژه انگلیسی
Money shop

توضیحات
واحد تجاری است که به فعالیت خرید و فروش اسعار مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر اشتغال دارد. از محاسن صرافی‌ها باید باز بودن در ساعات غیر اداری و حتی روزهای تعطیل را نام برد. صرافی‌ها عموماً در ممالکی که محدودیت ارزی وجود ندارد نرخ‌های بدتری از بانک‌ها دارند ولی در ممالکی که با محدودیت ارزی مواجه هستند ، نرخ تبدیل صرافی‌ها غالباً بهتر از بانک‌ها است. مترادف است با: money Exchanger یا Exchanger.