آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کسر وزن یک سکه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
کسر وزن یک سکه

واژه انگلیسی
Abraison of a Coin

توضیحات
این اصطلاح به کاهش وزن سکه به سبب ساییدگی و فرسودگی و در نتیجه «کسر وزن» اشاره دارد