آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فن آبجوسازی، تقطیر و شراب‌سازی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
فن آبجوسازی، تقطیر و شراب‌سازی

واژه انگلیسی
Zymurgy

توضیحات
شاخه‌ای از شیمی که از استفاده تجارتی از تخمیر صحبت می‌کند.