آفتاب

واژه نامه های آفتاب

۱. تخمیر ۲. تولید بیماری تخمیری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
۱. تخمیر ۲. تولید بیماری تخمیری

واژه انگلیسی
Zymosis

توضیحات
بیماری حاصل از رشد میکروب‌ها یا محصولات میکروبی