آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترکیب سنی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
ترکیب سنی

واژه انگلیسی
Age structure

توضیحات
اصطلاح جمعیت‌شناسی که اشاره دارد به تعداد افرادی که در طبقات سنی مختلف قرار می‌گیرند. ترکیب سنی جمعیت ، جوان بودن یا پیر بودن جمعیت یک کشور را نشان می‌دهد.