آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انباشت سن


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
انباشت سن

واژه انگلیسی
Age heaping

توضیحات
اصطلاح جمعیت‌شناسی که اشاره دارد به تمایل عمومی به ارائه یک رقم یا ارقام مشخص برای سن در آمارگیری‌ها. مثلاً برخی ممکن است ارقامی را دارای شگون بدانند و یا سن خود را به نزدیک‌ترین عدد صفر یا ۵ سر راست کند. مثلاً ۴۹ سال یا ۵۱ سال را معمولاً ۵۰ سال گزارش می‌کنند.