آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صندوق عمران آفریقا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
صندوق عمران آفریقا

واژه انگلیسی
African development fund

توضیحات
سازمانی که برخی دول آفریقائی در سال ۱۹۷۱ تأسیس کردند تا بانک توسعه آفریقا african development bank را در اهداف عمرانی خود یاری دهد.