آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مؤسسه قبولی‌نویس


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
مؤسسه قبولی‌نویس

واژه انگلیسی
Accepting house

توضیحات
مؤسسات قبولی‌نویس نوعاً بانک‌های تجارتی یا مؤسسات نظیر آن هستند که بروات تجارتی را ظهرنویسی ، و در واقع اعتبار آن را تضمین می‌کنند و در مقابل کارمزدی دریافت می‌دارند.