آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اعتبار قبولی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
اعتبار قبولی

واژه انگلیسی
Acceptance credit

توضیحات
ترتیباتی که تحت آن بانک به صادرکننده یا واردکنندهٔ کالا اعتبار می‌دهد تا خرید و فروش کالا تأمین مالی شود؛ بدین ترتیب که مشتری براتی وعده‌دار عهدهٔ بانک می‌کشد و بانک آن را برای سررسید قبولی می‌نویسد ، سپس مشتری آن را تنزیل می‌کند.