آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ظهرنویسی مطلق ، ظهرنویسی عمومی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
ظهرنویسی مطلق ، ظهرنویسی عمومی

واژه انگلیسی
Absolute endorsement

توضیحات
ظهرنویسی محدود به امضاء یعنی ظهرنویسی شامل هیچ کلمه یا عبارتی غیر از امضاء نیست. براتی که ظهرنویسی بی‌نام شده باشد در وجه حامل قابل پرداخت است. در مقابل Special Endorsement یا ظهرنویسی در وجه فرد خاص که در آن ظهرنویس نام کسی را که سند برای او ظهرنویسی می‌شود ذکر می‌کند. مترادف است با: Endorsement in Blank