آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مزیت هزینه مطلق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
مزیت هزینه مطلق

واژه انگلیسی
Absolute cost advantage

توضیحات
مفهومی که اشاره دارد به مزایای یک واحد تولیدی دایر که موجب می‌شود هزینه متوسط آن از واحدهای جدیدالتأسیس پائین‌تر باشد.