آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سائیدگی ، خوردگی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
سائیدگی ، خوردگی

واژه انگلیسی
Abrasion

توضیحات
در بانکداری به سائیدگی پول‌های فلزی (مسکوک) در جریان در نتیجهٔ کثرت استعمال اطلاق می‌شود. در گذشته که مسکوک معمولاً از فلزات گرانبها بود ، سایدگی مسکوک موجب کسر وزن و کاهش ارزش آن می‌شد.