آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینه تبلیغ (آگهی) در رساناهایِ گروهی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
هزینه تبلیغ (آگهی) در رساناهایِ گروهی

واژه انگلیسی
Above the line advertising expenditures

توضیحات
اصطلاح بازاریابی که اشاره دارد به هزینه تبلیغات تجارتی در سینما ، مجلات ، روزنامه‌ها ، رادیو و تلویزیون.