آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیش از بهاء اسمی ، باصرف


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
بیش از بهاء اسمی ، باصرف

واژه انگلیسی
Above par

توضیحات
وقتی قیمت یکی از انواع اوراق بهادر در بازار بالاتر از قیمت اسمی آن باشد می‌گویند این اوراق above par معامله می‌شود. مقایسه کنید با: below par: زیربهاء اسمی.