آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سود بیش از حد


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
سود بیش از حد

واژه انگلیسی
Above normal profit

توضیحات
سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی که بیش از میزان متعارف و متداول در واحدهای دیگر یا شاخه‌های دیگر فعالیت است. مترادف است با excess profit مقایسه کنید همچنین با : normal profit