آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ تواناییِ پرداخت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
نظریهٔ تواناییِ پرداخت

واژه انگلیسی
Ability to pay theory

توضیحات
مفهومی که در وضع مالیات مورد توجه قرار می‌گیرد و به‌موجب آن بار مالیاتی براساس قدرت پرداخت مؤدیان تقسیم می‌گردد