آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حائز شرایط شرکت بیمه لویدز ، کشتی درجه یک.


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
حائز شرایط شرکت بیمه لویدز ، کشتی درجه یک.

واژه انگلیسی
A۱ at Lioyds

توضیحات
شرکت بیمهٔ لویدز در لندن همه ساله فهرستی تحت عنوان: Lioyds Register of shipping منتشر می‌کند و در آن کشتی‌های بالاتر از صد تن ظرفیت را برحسب کیفیت و ایمنی معرفی می‌کند.