آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسناد قرضهٔ بدون بهره


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اسناد قرضهٔ بدون بهره

واژه انگلیسی
Zero Coupon Bonds

توضیحات
اسناد قرضهٔ بدون بهره‌ای که در ایالات متحد متداول است و یک شرکت نیازمند به سرمایه این اوراق را منتشر می‌کند و طی دورهٔ دوام آن بهره‌ای نمی‌پردازد اما در سررسید که حدود ۱۵ سال است دارندهٔ این اسناد، بیشینه تا ۶ برابر قیمت خرید آنها وجه دریافت می‌دارد.