آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زلنر - گیزل


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
زلنر - گیزل

واژه انگلیسی
Zellner-Giesel

توضیحات
نام روشی است خاص ارزیابی متوافق پارامترهای معادلهٔ توزیع درنگ دار پس از تبدیل کویک (Koyck). مورد اخیر این واقعیت را در نظر می‌گیرد که تبدیل ممکن است همبستگی مسلسل با جملهٔ اغتشاش را وارد کند.