آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(zootechnics) روش تربیت و رام كردن جانوران، فن اهلی كردن جانوران و حیوانات وحشی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(zootechnics) روش تربیت و رام كردن جانوران، فن اهلی كردن جانوران و حیوانات وحشی.

واژه انگلیسی
Zootechny

توضیحات