آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیوهٔ حسابداری تعلق‌پذیر؛ روش، نظام حسابداری تعلق‌پذیر


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
شیوهٔ حسابداری تعلق‌پذیر؛ روش، نظام حسابداری تعلق‌پذیر

واژه انگلیسی
Accruals System

توضیحات
روش حسابداری است که برطبق آن درآمدها و هزینه‌ها و نیز دارایی و بدهی‌ها همین که تعلق گرفتند در دفاتر ثبت می‌شوند. این اصطلاح در مقابل روش نقدی به‌کار می‌رود.