آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصل قدرت پرداخت در مالیات بندی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اصل قدرت پرداخت در مالیات بندی

واژه انگلیسی
Ability - to - pay Principle of Taxation

توضیحات
بر پایهٔ این اصل، مالیات به نسبت توانائی اقتصادی مالیات دهندگان وضع می‌شود نه براساس منافع مستقیمی که افراد از دولت به‌دست می‌آورند. م. Faculty principle of taxation