آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واحد حسابداری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
واحد حسابداری

واژه انگلیسی
Accounting Unit

توضیحات
واحد بازرگانی یا اقتصادی یا دستگاه دولتی یا بخشی از آنها که روش حسابداری معینی را اجرا می‌کند.