آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش حسابداری؛ رویهٔ حسابداری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
روش حسابداری؛ رویهٔ حسابداری

واژه انگلیسی
Accounting Procedure

توضیحات
نحوهٔ عملیات و رویه‌های حسابداری که بر طبق روش حسابداری معین و برپایهٔ خط مشی متخصص حسابداری دنبال شود.