آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خط مشی حسابداری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
خط مشی حسابداری

واژه انگلیسی
Accounting Policy

توضیحات
الف- اصول و روشهای کلی که بر طبق آنها حسابهای یک مؤسسه نگهداری می‌شود؛ ب- طرح ریزی حسابها، به صورت بازتابی از کلیهٔ دادوستدها در اسناد و مدارک حسابداری، کاربرد طریقهٔ حسابرسی داخلی؛ پ- گزارش کلیهٔ دادوستدها