آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گریختن، فرار كردن، دررفتن، رونشان ندادن، روپنهان كردن، پنهان شدن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
گریختن، فرار كردن، دررفتن، رونشان ندادن، روپنهان كردن، پنهان شدن.

واژه انگلیسی
Abscond

توضیحات