آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توانا بودن، شایستگی داشتن، لایق بودن،قابل بودن، مناسب بودن، آماده بودن، آرایش دادن، لباس پوشاندن، قادر بودن، قوی كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
توانا بودن، شایستگی داشتن، لایق بودن،قابل بودن، مناسب بودن، آماده بودن، آرایش دادن، لباس پوشاندن، قادر بودن، قوی كردن.

واژه انگلیسی
Able

توضیحات