آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ریشه كنی، ساییدگی، قطع، (طب) قطع عضوی از بدن، (جغ.) فرساب.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
ریشه كنی، ساییدگی، قطع، (طب) قطع عضوی از بدن، (جغ.) فرساب.

واژه انگلیسی
Ablation

توضیحات