آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(abelmoschus=)، (abelmosk=)، (گ.ش) حب المشك، خطمی معطر، مشك دانه، خطمی مخملی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(abelmoschus=)، (abelmosk=)، (گ.ش) حب المشك، خطمی معطر، مشك دانه، خطمی مخملی.

واژه انگلیسی
Abelmusk

توضیحات