آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترك گقتن، واگذاركردن، تسلیم شدن، رهاكردن، تبعیدكردن، واگذاری، رهاسازی، بی خیالی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
ترك گقتن، واگذاركردن، تسلیم شدن، رهاكردن، تبعیدكردن، واگذاری، رهاسازی، بی خیالی.

واژه انگلیسی
Abandon

توضیحات