آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چرتكه، تخته روی سرستون [معماری]، گنجه ظرف، لوحه مربع موزاءیك سازی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
چرتكه، تخته روی سرستون [معماری]، گنجه ظرف، لوحه مربع موزاءیك سازی.

واژه انگلیسی
Abacus

توضیحات