آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجتماع بزرگ، زیبوم، زیبومه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
اجتماع بزرگ، زیبوم، زیبومه

واژه انگلیسی
Biome

توضیحات
تمایز موجودات زنده که به آسانی قابل تشخیص هستند و در اثر عملیات متقابل پیچیده عوامل فیزیکی و زیستی محیطی به‌وجود آمده‌اند.