آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زیست توده، زیتوده


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
زیست توده، زیتوده

واژه انگلیسی
Biomass

توضیحات
جمع‌آوری تمام موجودات زنده یک منطقه بخصوص، برای رسیدگی کردن دسته‌جمعی آنها.