آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مربوط به (biolysis)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
مربوط به (biolysis)

واژه انگلیسی
Biolysis

توضیحات
۱. مربوط به تجزیه مواد آلی توسط موجودات زنده. ۲. ضد حیات: مخرب موجود زنده.