آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زیست لیانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
زیست لیانی

واژه انگلیسی
Bioluminescence

توضیحات
خروج نور از بدن یک موجود زنده در نتیجه اکسیداسیون بعضی مواد در حضور یک آنزیم.