آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زرداب، زهره، صفرا


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
زرداب، زهره، صفرا

واژه انگلیسی
Bile

توضیحات
ماده‌ای که از کبد ترشح می‌شود و دو عمل هضمی و دفعی دارد (زرداب مایعی است زرد مایل به سبز، دارای واکنش قلیائی و مزه تلخ که از کبد ترشح می‌شود، به روده دوازدهه یا اثنی‌عشر می‌ریزد و دارای املاح صفراوی، لسیتین، چربی، کلسترول و رنگدانه‌های مختلف است و به اموسیون، هضم و جذب چربی‌ها و قلیائی‌کردن محیط روده کمک می‌کند).