آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بتاترون


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بتاترون

واژه انگلیسی
Betatron

توضیحات
دستگاهی که برای تولید شتاب در الکترون‌ها و رسیدن به میلیون‌ها الکترون ولت به‌وسیله قدرت مغناطیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.