آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بریلیوز


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بریلیوز

واژه انگلیسی
Berylliosis

توضیحات
نوعی بیماری که به‌علت جمع‌شدن غبار املاح بریلیوم در ریه‌ها، پوست، بافت‌های زیرجلدی، گره‌های لنفی، کبد یا سایر اعضاء بدن ایجاد می‌شود.