آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بنزیل بنزوات


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بنزیل بنزوات

واژه انگلیسی
Benzyl benzoate

توضیحات
مایعی صاف و روغنی به فرمول C۱۴H۱۲O۲ که بر ضد جرب (scabies) و شپش به‌کار می‌رود.