آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازوسیت، یاخته قلیا‌ءدوست


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بازوسیت، یاخته قلیا‌ءدوست

واژه انگلیسی
Basocyte

توضیحات
یاخته‌ای که به آسانی رنگ‌های قلیائی را به‌خود می‌گیرد (لوکوسیت بازوفیلیک).