آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قاعده‌ای، اساسی، بنیادی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
قاعده‌ای، اساسی، بنیادی

واژه انگلیسی
Basal

توضیحات
(فیزیولوژی) آنچه که به پائین‌ترین سطح ممکن تعلق داشته دارد.