آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سد جفت


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سد جفت

واژه انگلیسی
Blacental barrier

توضیحات
بافتی در جفت که خون مادر و جنین را از هم جدا می‌کند و ممکن است مانع یا سبب عبور بعضی مواد و یا باکتری‌ها از مادر به جنین شود.