آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باگاسوز


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
باگاسوز

واژه انگلیسی
Bagasoosis

توضیحات
نوعی بیماری مربوط به ریه‌ها که به‌علت تنفس غبار نیشکرهائی که قند آنها استخراج شده، به‌وجود می‌آید.