آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اوتوهموتراپی، خون خوددرمانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
اوتوهموتراپی، خون خوددرمانی

واژه انگلیسی
Autohemotherapy

توضیحات
تزریق خود به‌دست آمده از خود بیمار به خود برای درمان بیماری مثلاً در کهیر مقاوم.