آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بندی، مفصلی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بندی، مفصلی

واژه انگلیسی
Articulare

توضیحات
نقطه تقاطع حاشیه خلفی (پشتی) زواید مفصلی استخوان آرواره و استخوان گیجگاهی.