آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عمل آلبرت، ایجاد جمود مفصلی، ایجاد آنکلیوز عمدی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
عمل آلبرت، ایجاد جمود مفصلی، ایجاد آنکلیوز عمدی

واژه انگلیسی
Arthrodesis

توضیحات
برداشت سطوح مفصلی و جوش‌دادن دو استخوان به یکدیگر با عمل جراحی.