آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آتروکلازی، مفصل‌شکنی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آتروکلازی، مفصل‌شکنی

واژه انگلیسی
Arthroclasis

توضیحات
شکستن چسبندگی‌هائی که باعث جمود مفصل شده‌اند به‌منظور ایجاد میدان حرکتی وسیعتر برای مفصل.