آفتاب

واژه نامه های آفتاب

التهاب مفصل روماتیسمی متعدد


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
التهاب مفصل روماتیسمی متعدد

واژه انگلیسی
Rheumatoid arthritis, multiple

توضیحات
التهاب روماتیسمی مفصل که در آن مفصل‌های مختلف گرفتار می‌شوند.