آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ صماخی بالائی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ صماخی بالائی

واژه انگلیسی
Tymmpanic arterio, superior

توضیحات
[arterio tympanica superior] خاستگاه: سرخرگ پرده مغزی میانی پراکندگی و اختتام: حفره صماخی